item.tf

Carbonado Botkiller Minigun Mk.I

Backpack.tf

Strange: 2.77 - 3 Refined

Carbonado Botkiller Minigun Mk.I