item.tf

Carbonado Botkiller Minigun Mk.I

Backpack.tf

Strange: 3.11 - 3.44 Refined

Carbonado Botkiller Minigun Mk.I