item.tf

Carbonado Botkiller Minigun Mk.I

Backpack.tf

Strange: 4.22 - 4.33 Refined

Carbonado Botkiller Minigun Mk.I