item.tf

Diamond Botkiller Minigun Mk.I

Backpack.tf

Strange: 17.77 - 17.88 Refined

Diamond Botkiller Minigun Mk.I