item.tf

Diamond Botkiller Minigun Mk.I

Backpack.tf

Strange: 16.33 - 16.44 Refined

Diamond Botkiller Minigun Mk.I