item.tf

Diamond Botkiller Minigun Mk.I

Backpack.tf

Strange: 15.66 - 15.88 Refined

Diamond Botkiller Minigun Mk.I