item.tf

Eye-Catcher

Backpack.tf

Unique: 2 - 2.11 Refined
Strange: 1.5 Keys

Eye-Catcher