item.tf

Kathman-Hairdo

Backpack.tf

Unique: 1.33 - 1.44 Refined

Kathman-Hairdo