item.tf

Lil' Bitey

Backpack.tf

Unique: 1.25 Keys
Strange: 3.2 - 3.45 Keys

Lil' Bitey