item.tf

Sammy Cap

Backpack.tf

Unique: 1.33 - 1.44 Refined
Strange: 1.2 Keys

Sammy Cap