item.tf

Sammy Cap

Backpack.tf

Unique: 2.11 - 2.22 Refined
Strange: 1.35 Keys

Sammy Cap