item.tf

Southie Shinobi

Backpack.tf

Unique: 2 - 2.11 Refined
Strange: 3.2 Keys

Southie Shinobi