item.tf

Southie Shinobi

Backpack.tf

Unique: 1.55 - 1.66 Refined
Strange: 3.2 Keys

Southie Shinobi