item.tf

Strange Filter: Egypt (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 9.55 - 15.88 Refined

Strange Filter: Egypt (Community)