item.tf

Strange Filter: Egypt (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 4.11 Refined

Strange Filter: Egypt (Community)