item.tf

Strange Filter: Fastlane (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 9 Refined

Strange Filter: Fastlane (Community)