item.tf

Strange Filter: Fastlane (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 22.66 Refined

Strange Filter: Fastlane (Community)