item.tf

Strange Filter: Freight (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 2.44 - 2.88 Refined

Strange Filter: Freight (Community)