item.tf

Strange Filter: Freight (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 16.55 Refined

Strange Filter: Freight (Community)