item.tf

Strange Filter: Gullywash (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 2.66 - 4.44 Refined

Strange Filter: Gullywash (Community)