item.tf

Strange Filter: Gullywash (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 1.45 Keys

Strange Filter: Gullywash (Community)