item.tf

Strange Filter: Harvest (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 5 Refined

Strange Filter: Harvest (Community)