item.tf

Strange Filter: Hellstone (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 2.33 - 2.77 Refined

Strange Filter: Hellstone (Community)