item.tf

Strange Filter: Nightfall (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 1.55 Refined

Strange Filter: Nightfall (Community)