item.tf

Strange Filter: Offblast (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 6.33 - 12.33 Refined

Strange Filter: Offblast (Community)