item.tf

Strange Filter: Yukon (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 13 - 15.55 Refined

Strange Filter: Yukon (Community)