item.tf

Strange Filter: Yukon (Community)

Backpack.tf

Uncraftable: 2.5 - 2.85 Keys

Strange Filter: Yukon (Community)