item.tf

Strange Part: Burning Enemy Kills

Backpack.tf

Unique: 34 - 34.11 Refined

Strange Part: Burning Enemy Kills