item.tf

Strange Part: Burning Enemy Kills

Backpack.tf

Unique: 34.88 - 35 Refined

Strange Part: Burning Enemy Kills