item.tf

Strange Part: Burning Enemy Kills

Backpack.tf

Unique: 31.11 - 31.22 Refined

Strange Part: Burning Enemy Kills