item.tf

Strange Part: Burning Enemy Kills

Backpack.tf

Unique: 29 - 29.11 Refined

Strange Part: Burning Enemy Kills