item.tf

Strange Part: Gib Kills

Backpack.tf

Unique: 1.25 - 1.3 Keys

Strange Part: Gib Kills