item.tf

Strange Part: Gib Kills

Backpack.tf

Unique: 1.2 Keys

Strange Part: Gib Kills