item.tf

Strange Part: Gib Kills

Backpack.tf

Unique: 1.45 Keys

Strange Part: Gib Kills