item.tf

Strange Part: Point-Blank Kills

Backpack.tf

Unique: 39.66 - 39.77 Refined

Strange Part: Point-Blank Kills