item.tf

Strange Part: Point-Blank Kills

Backpack.tf

Unique: 28.11 - 28.22 Refined

Strange Part: Point-Blank Kills