item.tf

Whiskey Bib

Backpack.tf

Unique: 2.33 - 2.44 Refined
Strange: 5.65 Keys

Whiskey Bib