item.tf

Whiskey Bib

Backpack.tf

Unique: 1.22 - 1.33 Refined
Strange: 4.2 Keys

Whiskey Bib