item.tf

Whiskey Bib

Backpack.tf

Unique: 2.22 - 2.55 Refined
Strange: 6.35 - 6.55 Keys

Whiskey Bib