item.tf

Whiskey Bib

Backpack.tf

Unique: 1.33 - 2 Refined
Strange: 4.2 Keys

Whiskey Bib