item.tf

Whiskey Bib

Backpack.tf

Unique: 1.55 - 1.66 Refined
Strange: 4.3 - 4.35 Keys

Whiskey Bib