item.tf

Whiskey Bib

Backpack.tf

Unique: 1.77 - 1.88 Refined
Strange: 6.35 - 6.55 Keys

Whiskey Bib