item.tf

Googol Glass Eyes

Backpack.tf

Unique: 8.11 Refined
Strange: 2 Keys

Googol Glass Eyes