item.tf

Googol Glass Eyes

Backpack.tf

Unique: 4.33 - 4.44 Refined
Strange: 1.6 Keys

Googol Glass Eyes