item.tf

Googol Glass Eyes

Backpack.tf

Unique: 4.55 - 4.66 Refined
Strange: 1.6 Keys

Googol Glass Eyes