item.tf

Googol Glass Eyes

Backpack.tf

Unique: 18.44 - 18.55 Refined
Strange: 4.9 Keys

Googol Glass Eyes