item.tf

Googol Glass Eyes

Backpack.tf

Unique: 4.77 - 5 Refined
Strange: 3.05 - 3.1 Keys

Googol Glass Eyes