item.tf

Googol Glass Eyes

Backpack.tf

Unique: 11.44 - 11.55 Refined
Strange: 5.4 Keys

Googol Glass Eyes