item.tf

Googol Glass Eyes

Backpack.tf

Unique: 19.22 - 19.33 Refined
Strange: 5.4 Keys

Googol Glass Eyes