item.tf

Sydney Straw Boat

Backpack.tf

Genuine: 6.66 - 7.11 Refined
Unique: 1.55 - 1.66 Refined

Sydney Straw Boat