item.tf

Sydney Straw Boat

Backpack.tf

Genuine: 2.22 - 2.33 Refined
Unique: 1.22 - 1.33 Refined

Sydney Straw Boat