item.tf

Sydney Straw Boat

Backpack.tf

Genuine: 5.44 Refined
Unique: 1.44 - 1.55 Refined

Sydney Straw Boat